Širší vizí, která prostupuje a propojuje aktivity našeho zapsaného spolku je rozvoj potenciálu sociální práce. 

Jak se tato vize projevuje v činnostech a záměrech Azara sociální a proč právě sociální práce? U zrodu spolku byla převaha absolventů oboru sociální práce z různých let a vysokých škol. Ti spojili síly s lidmi z dalších oborů - psychologie, speciální pedagogiky, zdravotnictví – a v neposlední řade z oborů uměleckých, jejichž propojení se sociální tématikou je pro spolek typické. Sociální práci vnímáme jako společensky přínosný obor, kterému se nedostává takové pozornosti, jakou by si dle nás zasloužil. Co je smyslem sociální práce a co vlastně dělá? Sociální práci mohou využívat lidé v případě, že se potýkají s životními situacemi, které z různých důvodů nezvládají  vlastními silami řešit a potřebují tak podporu či pomoc. Jejím záměrem je zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a společnosti. Můžeme tedy říci, že by měla provázet jedince či skupiny v průběhu celého života vždy, když ji potřebují.

Abychom mohli skutečně dostát naplnění našeho záměru, stanovili jsme si  tři oblasti, ve kterých jsme se rozhodli působit. První oblastí jsou organizace, které samy sociální práci poskytují. Druhou oblastí jsou klienti, na které je sociální práce cílena a třetí oblastí je veřejnost, která by měla mít dostatek informací o sociální práci a poskytovaných službách pro případ, že nastane situace, kdy bude potřeba ji využít. 

Azara sociální - schéma Vize

V těchto oblastech jsme si dále stanovili jednotlivé dílčí kroky, prostřednictvím kterých budeme náš záměr konkrétně naplňovat. Od počátku naše myšlenky směřovaly k tomu, aby vznikla služba, která nebude zacílena pouze pro jednu cílovou skupinu, protože sociální práce jde napříč celým životem. Služba, které jde zejména o podporu a zachování autonomie, což je jeden z našich cílů v oblasti klientů. V neposlední řadě jsme chtěli, aby to byla služba, která je pro dnešní společnost aktuální a potřebná. Proto jsme se rozhodli pro osobní asistenci, která bude nabízena klientům všech věkových skupin v jejich přirozeném sociální prostředí. Další činnosti, kterým se budeme věnovat a které by měly krok po kroku odrážet náš hlavní záměr, můžete sledovat v sekci projekty.

Co nás jako členy Azara sociální spojuje, je touha vykonávat a dobře vést svoji profesi, která nás nejen baví a naplňuje, ale díky níž chceme společně s ostatními vytvořit něco většího a smysluplného. 

Držte nám v cestě za naším cílem palce, třeba se při některé příležitosti či akci potkáme a společně se budeme snažit, aby se i díky sociální práci dostalo pomoci tam, kde je skutečně třeba.